Tập luyện và biểu diễn văn nghệ tất niên 2020

Tất niên cán bộ hưu trí và tất niên CBCNV đang làm việc

image

image

image