Hỗ trợ CBCNV Công ty cài đặt ứng dụng Bluezone!

Thứ Tư, 19 Th5 2021

Để góp phần vào công tác phòng chống tại Công ty, cũng như góp phần vào mục tiêu chung của Quốc gia về việc đạt tỉ lệ cài đặt ứng dụng Bluzone, giúp phần mềm phát huy hiệu quả, BCH chi đoàn đã tổ chức hỗ trợ cho CBCNV chưa cài đặt phần mềm bluzone (vì có nhiều CBCNV không biết hoặc không cài đặt) tại Công ty.

image